Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden KKVV applicatie

 
Art. 1 Algemene bepalingen
1.1 In deze voorwaarden worden onder meer de volgende termen c.q. namen gebruikt: 
“gebruiker”: de gebruiker van de applicatie; 
“Stichting KKVV”: Stichting Keurmerk Kamer(ver)huur & Veiligheid, gevestigd te Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70148228; 
“algemene voorwaarden”: deze algemene voorwaarden; 
“applicatie”: KKVV applicatie (waaronder begrepen alle bijwerkingen en updates van de KKVV applicatie).
1.2 Deze algemene voorwaarden gelden voor elke gebruiker van de applicatie, ongeacht of de gebruiker zich heeft geregistreerd of niet. door op welke wijze dan ook gebruik te maken van de applicatie aanvaardt gebruiker gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. 
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 
 
Art. 2 Gebruik van de applicatie
2.1 De applicatie wordt als volgt gebruikt:
 
Een verhuurder/eigenaar meldt zich aan bij Stichting KKVV als gebruiker. Hij ontvangt een inlogcode en kan vervolgens met zijn e-mailadres en de ontvangen inlogcode inloggen op de webapplicatie. Verhuurder/eigenaar zal de informatie van het pand, waarvoor hij de applicatie gaat gebruiken, moeten (laten) invoeren (zie hiervoor de handleiding KKVV, en de lijst “in te voeren informatie per pand”). Het invoeren van de gegevens gaat via de site beheer.kkvv.nl. Vervolgens kan verhuurder/eigenaar de applicatie bereiken in de browser van zijn smartphone via de site: app.kkvv.nl of door de app te downloaden uit de 
AppStore of Playstore. Verhuurder/eigenaar kan deze applicatie gebruiken door met hetzelfde e-mailadres en inlogcode (wachtwoord)  in te loggen. Vervolgens zijn alle functies van de applicatie te gebruiken. 
 
Pas nadat een verhuurder/eigenaar zich voor de applicatie heeft aangemeld, kan de huurder als gebruiker met de applicatie aan de slag. Op een bepaald moment ontvangt hij/zij vanuit Stichting KKVV een e-mail bericht met daarin een wachtwoord. Met dit wachtwoord en het e-mailadres kan de huurder de applicatie openen en de website inzien. Op de website (www.beheer.kkvv.nl) is voor de huurder veel informatie beschikbaar m.b.t. zijn woonsituatie, huurbetalingen, etc. Met hetzelfde e-mailadres en wachtwoord is ook de applicatie op de telefoon (app.kkvv.nl) te openen.
Voor het juiste gebruik is het noodzakelijk de handleiding erop na te slaan. De handleiding is beschikbaar via de website: www.kkvv.nl
 
2.2 Gebruiker garandeert dat de opgegeven gegevens, zoals NAW-gegevens en gegevens over panden, juist zijn en is verplicht deze op eigen initiatief bij te werken als deze veranderen.
2.3 Het gebruik is voor eigen risico van de gebruiker.
2.4 De gebruiker die zich heeft geregistreerd, is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn profiel en zal het bijbehorende wachtwoord niet aan derden bekend maken. De gebruiker is verplicht een vermoeden van gebruik van zijn profiel door een derde zo snel mogelijk aan Stichting KKVV bekend te maken. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van zijn profiel.
 
Art. 3 Ongeoorloofd gebruik van de applicatie
3.1 Het is verboden om:
a. met gebruikmaking van de applicatie inbreuk te maken op rechten van Stichting KKVV, haar licentiegevers of derden, bijvoorbeeld op rechten van intellectuele eigendom als merkrechten en auteursrechten;
b. een valse identiteit aan te nemen;
c. de applicatie te gebruiken op een andere wijze dan zoals omschreven in de algemene voorwaarden;
d. enige actie te ondernemen die naar ons goeddunken een disproportionele of onredelijk grote belasting op onze infrastructuur left of die de behoorlijke werking van de applicatie belemmert;
e. ongeautoriseerde toegang tot de applicatie, gebruikersaccounts, netwerken of computersystemen die in verbinding staan met de applicatie te verschaffen;
f. op enige andere wijze met gebruikmaking van de applicatie onrechtmatig te handelen.
3.2 Gebruiker verplicht zich om alle eventuele directe en indirecte schade, voortvloeiend uit of op enigerlei andere wijze verband houdend met het gebruik van de applicatie op een wijze als bedoeld in artikel 3.1, aan Stichting KKVV te vergoeden.
3.3 Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing voor wat betreft de door Stichting KKVV te maken juridische kosten in het kader van de vaststelling van het misbruik alsmede van de aard en hoogte van de schade.
 
Art. 4 Omvang van  gebruik van de applicatie
4.1 De aan gebruiker verstrekte toegang tot de applicatie is beperkt tot het doel waarvoor deze toegang is verleend en tot gebruik conform deze algemene voorwaarden. Wanneer de gebruiker gebruik maakt van de applicatie, is het niet toegestaan om:
de applicatie op een niet door gebruiker gehouden apparaat te installeren;
de applicatie op een (peer to peer) netwerk of anderszins beschikbaar te maken voor derden;
de applicatie te verhuren of te verkopen;
een recht van of mogelijkheid tot gebruik van de applicatie aan derden te verstrekken;
de applicatie aan te passen, de source code te achterhalen en/of afgeleide werken van de applicatie te ontwikkelen.
4.2 In ieder geval doch niet uitsluitend worden de hiervoor in artikel 4.1 opgesomde handelingen gekwalificeerd als ongeoorloofd gebruik in de zin van artikel 3.1 van deze voorwaarden. 
4.3 Het staat Stichting KKVV te allen tijde vrij om de toegang tot (een deel van) de applicatie zonder waarschuwing tijdelijk of definitief te blokkeren of het account van gebruiker te verwijderen, als gebruiker naar het oordeel van Stichting KKVV in strijd handelt of heeft gehandeld met deze algemene voorwaarden, zonder overigens enige (schade)vergoeding aan gebruiker verschuldigd te zijn.
 
Art. 5 Gebruik van informatie en privacy
5.1 Gebruiker is ermee bekend dat de door hem verstrekte informatie door Stichting KKVV of door haar aangewezen derde wordt verwerkt, bewaard en gebruikt voor zover redelijkerwijs nodig of gewenst is voor het bewerkstelligen van de doelstellingen van Stichting KKVV, het juist doen werken van de applicatie alsmede voor het verder ontwikkelen van de applicatie en aanverwante producten. Stichting KKVV zal de door gebruiker verstrekte informatie (laten) verwerken, bewaren en gebruiken in lijn met de hiervoor geldende wetgeving en conform haar privacy verklaring, die te raadplegen is op haar website: www.kkvv.nl.
 
5.2 Stichting KKVV en gebruiker dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet voor Stichting KKVV indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de dienstverlening door Stichting KKVV. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
5.3 Gebruiker erkent dat de van Stichting KKVV afkomstige programmatuur steeds een vertrouwelijk karakter heeft. 
 
Art. 6. Vrijwaring
6.1 Gebruiker vrijwaart Stichting KKVV voor enige aanspraak van derden als (direct of indirect) gevolg van het gebruik van de applicatie. Hierbij doet gebruiker afstand van enig regresrecht op Stichting KKVV.
6.2 Stichting KKVV is niet aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat of voortvloeit uit het (juiste of onjuiste) gebruik van de applicatie, behoudens voor zover die schade aantoonbaar een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Stichting KKVV.
6.3 Stichting KKVV is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat of voortvloeit uit het niet (juist) werken van de applicatie, behoudens voor zover die schade aantoonbaar een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Stichting KKVV.
 
Art. 7 Vrijwaring RegApp
7.1 Stichting KKVV exploiteert de applicatie met toestemming van de besloten vennootschap Regapp B.V., aan wie de intellectuele eigendomsrechten op de applicatie toekomen. Hetgeen hiervoor in artikel 6 ten aanzien van Stichting KKVV is bepaald geldt onverminderd ten aanzien van RegApp, in die zin dat waar in voornoemd artikel ‘Stichting KKVV’ wordt vermeld ook ‘RegApp’ moet worden gelezen. 
 
Art. 8 Beveiliging
8.1 De applicatie voorziet in een vorm van informatiebeveiliging. Stichting KKVV staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. De beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
8.2 De door of vanwege Stichting KKVV aan gebruiker verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door gebruiker als zodanig worden behandeld. Stichting KKVV is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.
8.3 Gebruiker is verantwoordelijk om de systemen waarop hij de applicatie installeert en gebruikt te voorzien van adequate beveiliging en anti-virusapparatuur. 
 
Art. 9 Intellectueel Eigendom
9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van) de applicatie, zoals processen, werkmethoden, software, tekeningen, teksten, ontwerpen en knowhow, berusten bij  Stichting KKVV en/of diegene van wie Stichting KKVV een licentie heeft verkregen
9.2 Gebruiker zal deze rechten respecteren en voornoemde informatie niet gebruiken anders dan voor normaal gebruik van de applicatie zoals omschreven in deze algemene voorwaarden.  
Het is gebruiker niet toegestaan  de applicatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting KKVV, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook openbaar te maken, met uitzondering van normaal gebruik van de applicatie zoals omschreven in deze algemene voorwaarden.
 
Art. 10 Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen gebruiker en Stichting KKVV worden beheerst door Nederlands recht.
10.2 Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van of die op enigerlei andere wijze verband houden met het gebruik van de applicatie of deze algemene voorwaarden, worden voor zover de wet zich daartegen niet verzet in eerste aanleg beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland. Gebruiker stemt er mee in dat in eerste aanleg uitsluitend voornoemde rechtbank bevoegd is om de zaak te behandelen en daarover te beslissen. 
 
Art. 11 Wijziging van voorwaarden
11.1 Stichting KKVV behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze overeenkomst of het beleid in verband met de applicatie op enig moment eenzijdig te wijzigen. De bijgewerkte versie van de voorwaarden gaat in zodra deze is gepubliceerd via de applicatie. Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor om deze voorwaarden regelmatig te bekijken. Indien de gebruiker een consument is, heeft deze in geval van wijziging van de algemene voorwaarden de bevoegdheid de overeenkomst met Stichting KKVV te ontbinden.